ADVOPASS AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu aydınlatma metni ADVOPASS TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş. (“ADVOPASS”) olarak kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda siz kullanıcılarımızı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl ve neye dayanarak toplandığı, nasıl işlendiği, hangi kişilere hangi amaçlarla aktarıldığı ve bunlara ilişkin haklarınızın neler olduğu hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

I. VERİ SORUMLUSU

Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ADVOPASS tarafından; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, işbu metinde açıklanan amaç ve kapsamda işlenmekte ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

II. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, www.advopass.com web sitesi (“Web Sitesi”) üzerindeki ilgili bölüme gireceğiniz e-posta adresi kişisel veriniz, kendi rızanızla gireceğiniz e-posta adresine e-posta gönderilmesine Kanun kapsamında açık rıza ve 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) gereğince izin verdiğiniz kabul edilerek Web Sitesi aracılığıyla otomatik yöntemlerle ADVOPASS hakkında bilgi gönderilecek e-posta adresi olarak “Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi” amacıyla işlenecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Web Sitesi kullanımı sırasında tüm veriler bulut sunucu gibi teknik altyapı sağlayıcılara işleme amaçlarıyla aynı olacak şekilde aktarılmaktadır. Bunun haricinde Web Sitesinden başka kişilere aktarım bulunmamaktadır.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

ADVOPASS, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler ADVOPASS’ın o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Web Sitesinin ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla Web Sitesinde gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

V. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

ADVOPASS, Kanun’un 12’inci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ve/veya yaptırmaktadır.

ADVOPASS, Kanun’un 12’inci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede (72 saat) ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

VI. GİZLİLİK POLİTİKASI

Web Sitesinden e-posta bildirimleri için kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Web Sitesinde yer alan hizmetlerden faydalanılması aşamasında ADVOPASS ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara ilişkin olarak Kullanıcı tarafından Web Sitesine yüklenen tüm içerikler Kullanıcıların mülkiyetindedir.

ADVOPASS, Kullanıcıların Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, ADVOPASS ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Web Sitesi üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, ADVOPASS’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

ADVOPASS, veri gizliliği hükümlerini dilediği zaman Web Sitesinde yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

VII. KULLANICILARIMIZIN VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ SIFATIYLA SAHİP OLDUĞU HAKLAR

Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, Kanun’un 11’inci maddesi ile ise kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

VIII. VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ BAŞVURULARI

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin haklarınızı info@advopass.com adresi üzerinden Türkçe olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Başvuruda aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:

- İlgili kişiye ait ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

- Talep konusu.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması halinde konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak vekil adına düzenlenmiş özel vekâletname, başvuru sırasında yukarıdaki bilgiler ile birlikte ADVOPASS’a sunulmalıdır.

ADVOPASS’a usulüne uygun şekilde iletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Eğer başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edilmesinin gerektiği hallerde ADVOPASS, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.